[પાછળ]
ત્યાગ ન ટકે રે વૈરાગ વિના

ત્યાગ ન ટકે રે વૈરાગ વિના, કરીએ કોટિ ઉપાય જી        
અંતર ઊંડી ઇચ્છા રહે, તે કેમ કરીને તજાય જી          
                    ત્યાગ ન ટકે રે વૈરાગ વિના

વેશ લીધો વૈરાગનો, દેશ રહી ગયો દૂર જી            
ઉપર વેશ આછો બન્યો, માંહી મોહ ભરપૂર જી          
                    ત્યાગ ન ટકે રે વૈરાગ વિના

કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહનું જ્યાં લગી મૂળ ન જાય જી       
સંગ પ્રસંગે પાંગરે, જોગ ભોગનો થાય જી            
                    ત્યાગ ન ટકે રે વૈરાગ વિના

ઉષ્ણ રતે અવની વિષે, બીજ નવ દીસે બહાર જી         
ઘન વરસે, વન પાંગરે, ઇંદ્રિ વિષય લે આકાર જી         
                    ત્યાગ ન ટકે રે વૈરાગ વિના

ચમક દેખીને લોહ ચળે, ઇંદ્રિ વિષય  સંજોગ જી         
અણભેટ્યે રે અભાવ છે, ભેટ્યે ભોગવશે ભોગ જી        
                    ત્યાગ ન ટકે રે વૈરાગ વિના

ઉપર તજે ને અંતર ભજે, એમ ન સરે અરથ જી         
વણસ્યો રે વર્ણાશ્રમ થકી, અંતે કરશે અનરથ જી         
                    ત્યાગ ન ટકે રે વૈરાગ વિના

ભ્રષ્ટ થયો જોગ ભોગથી, જેમ બગડ્યું દૂધ જી          
ગયું ધૃત-મહિ-માખણ થકી, આપે થયું રે અશુદ્ધ જી       
                    ત્યાગ ન ટકે રે વૈરાગ વિના

પળમાં જોગી, ભોગી પળમાં, પળમાં ગૃહી ને ત્યાગી જી     
નિષ્કુળાનંદ એ નરનો વણસમજ્યો વૈરાગ જી          
                    ત્યાગ ન ટકે રે વૈરાગ વિના

- નિષ્કુળાનંદ

ક્લીક કરો અને સાંભળોઃ
[પાછળ]     [ટોચ]