[પાછળ]
વડલો કહે છે વનરાયું સળગી

વડલો કહે છે વનરાયું સળગી ને મેલી દીયોને જૂનાં માળા          
                  ઊડી જાઓ પંખી પાખ્યું વાળા હો જી

આભે ચડીયાં સેન અગનનાં ધસીયા અમ દશઢાળા             
આ ઘડીયે ચડી ચોટ અમોને, ઝડપી લેશે જ્વાળા            
                  ઊડી જાઓ પંખી પાખ્યું વાળા હો જી

બોલ  તમારાં  હૈયે  બેઠાં,  રૂડાં  ને  રસવાળા           
કો'ક દિ આવીને ટહૂકી જાજો, મારી રાખ ઉપર રૂપાળાં          
                  ઊડી જાઓ પંખી પાખ્યું વાળા હો જી

પ્રેમી પંખીડા પાછાં નહીં રે મળીએ, વન મારે વિગ્તાળા          
પડદાં આડા મોતનાં પડીયા, તે પર જડીયાં તાળા          
                  ઊડી જાઓ પંખી પાખ્યું વાળા હો જી

આશરે તમારે ઈંડાં ઉછેર્યાં, ફળ ખાધાં રસવાળા            
મરવા વખતે સાથ છોડી દે તો મોઢાં થાયે મશવાળા            
                  ઊડી જાઓ પંખી પાખ્યું વાળા હો જી

ભેળાં  મરશું, ભેળાં જનમશું, માથે કરશું માળા           
‘કાગ’ કે આપણે ભેળાં બળીશું, ભેળાં ભરીશું ઉચાળા           
                  ઊડી જાઓ પંખી પાખ્યું વાળા હો જી

રચનાઃ દુલા ભાયા ‘કાગ’
ક્લીક કરો અને સાંભળોઃ
[પાછળ]     [ટોચ]