[પાછળ]
મારા રામના રખવાળા
 
મારા રામના રખવાળા ઓછા હોય નહિ             
એના ધોયેલા ધોવણમાં ધાબા હોય નહિ             
                મારા રામના રખવાળા હોય નહિ

એનુ ઢોલ અગમથી વાગે, અગમ-નિગમની વાણી ભાખે     
એજી એના આંખ્યુંના અણસારા ધોખા હોય નહિ        
                મારા રામના રખવાળા હોય નહિ

કાયા જ્યારે કરવટ બદલે, પરખાયે એ પગલે પગલે       
એજી એની જ્યોતિ ઝબકારા ઓછા હોય નહિ          
                મારા રામના રખવાળા હોય નહિ

સુખ દુ:ખના તડકા છાયા, માયામાં મૂંઝાતી કાયા         
એજી એના પાપણનાં પલકારા ઓછા હોય નહિ         
                મારા રામના રખવાળા હોય નહિ

મારા રામના રખવાળા ઓછા હોય નહિ             
એના ધોયેલા ધોવણમાં ધાબા હોય નહિ             
                મારા રામના રખવાળા હોય નહિ

સ્વરઃ ભૂપિન્દર
રચનાઃ અવિનાશ વ્યાસ

ક્લીક કરો અને સાંભળોઃ
[પાછળ]     [ટોચ]