[પાછળ]
વીજળીને ચમકારે

વીજળીને ચમકારે મોતી પરોવો પાનબાઈ અચાનક અંધારા થાશે જી
વીજળીને ચમકારે મોતી પરોવો પાનબાઈ અચાનક અંધારા થાશે જી

જોત જોતાંમાં દિવસો વહી ગયા પાનબાઈ
એકવીસ હજાર છસો કાળ ખાશે જી
વીજળીને ચમકારે મોતી પરોવો પાનબાઈ અચાનક અંધારા થાશે જી

જાણ્યા રે જેવી આ તો અજાણ છે વસ્તુ અધૂરિયાને નો કહેવાય જી
આ ગુપત રસનો ખેલ અટપટો રે આંટી મેલો તો સમજાય જી
વીજળીને ચમકારે મોતી પરોવો પાનબાઈ અચાનક અંધારા થાશે જી

મન રે મૂકીને તમે આવો મેદાનમાં રે જાણી લીયો જીવ કેરી જાત જી
સજાતિ વિજાતિની જુગતિ બતાવું ને બીંબે પાડી દઉં બીજી ભાત જી
વીજળીને ચમકારે મોતી પરોવો પાનબાઈ અચાનક અંધારા થાશે જી

પિંડ રે બ્રહ્માંડથી પર છે ગુરુજી મારો તેનો રે દેખાડું તમને દેશજી
ગંગા સતી એમ બોલિયાં રે સંતો ત્યાં નહિ માયાનો જરીયે લેશ જી

વીજળીને ચમકારે મોતી પરોવો પાનબાઈ અચાનક અંધારા થાશે જી
વીજળીને ચમકારે મોતી પરોવો પાનબાઈ અચાનક અંધારા થાશે જી

- ગંગાસતી
ક્લીક કરો અને સાંભળોઃ
[પાછળ]     [ટોચ]