[પાછળ]
સમય મારો સાધજે વ્હાલા
 
સમય મારો સાધજે વ્હાલા, કરું હું તો કાલાવાલા

અંત  સમય મારો આવશે ને, દેહનું નહિ રહે ભાન
એવે  સમય મુખ તુલસી દેજે,  દેજે યમુના પાન
સમય મારો સાધજે વ્હાલા, કરું હું તો કાલાવાલા

જીભલડી મારી પરવશ બનશે, હારી બેસીશ હું હામ
એવે સમય મારે વ્હારે ચડીને, મુખે રાખજે તારું નામ
સમય મારો સાધજે વ્હાલા, કરું હું તો કાલાવાલા

કંઠ  રુંધાશે  ને નાડિયું  તૂટે,  તૂટે જીવનનો દોર
એવે સમય મારા અલબેલાજી,  કરજે બંસીનો સૂર
સમય મારો સાધજે વ્હાલા, કરું હું તો કાલાવાલા

આંખલડી  મારી પાવન કરજે, દેજે એક જ ધ્યાન
શ્યામસુંદર તારી  ઝાંખી કરીને, પુનિત છોડે પ્રાણ
સમય મારો સાધજે વ્હાલા, કરું હું તો કાલાવાલા

રચનાઃ સંત પુનિત
ક્લીક કરો અને સાંભળોઃ
[પાછળ]     [ટોચ]