[પાછળ]
યમુનાષ્ટક (મૂળ સંસ્કૃત પાઠ)

॥ ૧ ॥ નમામિ યમુનામહં સકલ સિદ્ધિ હેતું મુદા મુરારિ પદ પંકજ સ્ફુરદમન્દ રેણુત્કટામ તટસ્થ નવ કાનન પ્રકટમોદ પુષ્મામ્બુના સુરાસુરસુપૂજિત સ્મરપિતુઃ શ્રિયં બિભ્રતીમ ॥ ૨ ॥ કલિન્દ ગિરિ મસ્તકે પતદમન્દપૂરોજ્જ્વલા વિલાસગમનોલ્લસત્પ્રકટગણ્ડ્શૈલોન્નતા સઘોષગતિ દન્તુરા સમધિરૂઢદોલોત્તમા મુકુન્દરતિવર્દ્ધિની જયતિ પદ્મબન્ધોઃ સુતા ॥ ૩ ॥ ભુવં ભુવનપાવનીમધિગતામનેકસ્વનૈઃ પ્રિયાભિરિવ સેવિતા શુકમયુરહંસાદિભિઃ તરંગ ભુજકંકણ પ્રકટમુક્ત્તિકાવાકુકા - નિતમ્બતટસુન્દરી નમત કૃષ્ણ્તુર્યપ્રિયામ ॥ ૪ ॥ અનન્તગુણ ભૂષિતે શિવવિરંચિદેવસ્તુતે ઘનાઘનનિભે સદા ધ્રુવપરાશરાભીષ્ટદે વિશુદ્ધ મથુરાતટે સકલગોપગોપીવૃતે કૃપાજલધિસંશ્રિતે મમ મનઃ સુખં ભાવય ॥ ૫ ॥ યયા ચરણપદ્મજા મુરારિપોઃ પ્રિયં ભાવુકા સમાગમનતો ભવત્સકલસિદ્ધિદા સેવતામ તયા સહશતામિયાત્કમલજા સપત્નીવય- હરિપ્રિયકલિન્દયા મનસિ મે સદા સ્થીયતામ ॥ ૬ ॥ નમોસ્તુ યમુને સદા તવ ચરિત્ર મત્યદ્ભુતં ન જાતુ યમયાતના ભવતિ તે પયઃ પાનતઃ યમોપિ ભગિનીસુતાન કથમુહન્તિ દુષ્ટાનપિ પ્રિયો ભવતિ સેવનાત્તવ હરેર્યથા ગોપિકાઃ ॥ ૭ ॥ મમાસ્તુ તવ સન્નિધૌ તનુનવત્વમેતાવતા ન દુર્લભતમારતિઃમુરારિપૌ મુકુન્દપ્રિયે અતોસ્તુ તવ લાલના સુરધુનિ પરં સુંગમાત્તવૈવ ભુવિ કીર્તિતા ન તુ કદાપિ પુષ્ટિસ્થિતૈઃ ॥ ૮ ॥ સ્તુતિ તવ કરોતિ કઃ કમલજાસપત્નિ પ્રિયે હરેર્યદનુસેવયા ભવતિ સૌખ્યમામોક્ષતઃ ઇયં તવ કથાધિકા સકલ ગોપિકા સંગમસ્મરશ્રમજલાણુભિઃ સકલ ગાત્રજૈઃ સંગમઃ * * * તવાષ્ટકમિદં મુદા પઠતિ સૂરસૂતે સદા સમસ્તદુરિતક્ષયો ભવતિ વૈ મુકુન્દે રતિઃ તયા સકલસિદ્ધયો મુરારિપુશ્ચ સન્તુષ્યતિ સ્વભાવવિજયો ભવેત વદતિ વલ્લભઃ શ્રીહરેઃ

॥ ઇતિ શ્રીમદ વલ્લભાચાર્ય વિરચિતં યમુનાષ્ટકં સમ્પૂર્ણમ્ ॥ ક્લીક કરો અને સાંભળોઃ
[પાછળ]     [ટોચ]