[પાછળ]
આજ મારા મંદિરિયાંમાં મ્હાલે

આજ મારા મંદિરિયાંમાં મ્હાલે શ્રીનાથજી
જો ને સખી કેવા રૂમઝૂમ ચાલે શ્રીનાથજી

આજ મારા મંદિરિયાંમાં મ્હાલે શ્રીનાથજી

યશોદાના  જાયા  ને  નંદના  દુલારા
મંગળાની ઝાંખી  કેવી  આપે  શ્રીનાથજી

આજ મારા મંદિરિયાંમાં મ્હાલે શ્રીનાથજી

જરકસી  જામો  ધરી  ઊભા શ્રીનાથજી
જગતના છે  સાચેસાચા  સુબા શ્રીનાથજી

આજ મારા મંદિરિયાંમાં મ્હાલે શ્રીનાથજી

મોહનમાળા  મોતીવાળી  ધરી  શ્રીનાથજી
પુષ્પની માળા પર જાઉં વારી  શ્રીનાથજી

આજ મારા મંદિરિયાંમાં મ્હાલે શ્રીનાથજી

શ્રી નાથજીને પાયે ઝાંઝર શોભે શ્રીનાથજી
સ્વરૂપ દેખી મુનિવરના મન લોભે શ્રીનાથજી

આજ મારા મંદિરિયાંમાં મ્હાલે શ્રીનાથજી

ભાવ ધરી ભજો  તમે બાલકૃષ્ણ લાલજી
વૈષ્ણવજનને અતિ ઘણા વ્હાલા શ્રીનાથજી

આજ મારા મંદિરિયાંમાં મ્હાલે શ્રીનાથજી

શ્રી  વલ્લભ  સ્વામી   ને   અંતરયામી
દેજો  અમને  વ્રજમાં વાસ  શ્રીનાથજી

આજ મારા મંદિરિયાંમાં મ્હાલે શ્રીનાથજી
જો ને સખી કેવા રૂમઝૂમ ચાલે શ્રીનાથજી

આજ મારા મંદિરિયાંમાં મ્હાલે શ્રીનાથજી
આજ મારા મંદિરિયાંમાં મ્હાલે શ્રીનાથજી

ક્લીક કરો અને સાંભળોઃ

[પાછળ]     [ટોચ]