[પાછળ]
આ નભ ઝૂક્યું તે કાનજી
 
આ નભ ઝૂક્યું તે કાનજી ને ચાંદની તે રાધા રે
આ સરવર જલ તે કાનજી ને પોયણી તે રાધા રે

આ બાગ ખીલ્યો તે કાનજી ને લ્હેરી જતી તે રાધા રે
આ પરવત-શિખર કાનજી ને કેડી ચડે તે રાધા રે

આ ચાલ્યાં ચરણ તે કાનજી ને પગલી પડે તે રાધા રે
આ કેશ ગૂંથ્યા તે કાનજી ને સેંથી પૂરી તે રાધા રે

આ દીપ જલે તે કાનજી ને આરતી તે રાધા રે
આ લોચન મારા કાનજી ને નજરું જુએ તે રાધા રે
- પ્રિયકાંત મણિયાર

ક્લીક કરો અને સાંભળોઃ

[પાછળ]     [ટોચ]