[પાછળ]

બોલ મા, બોલ મા બોલ મા, બોલ મા, બોલ મા રે રાધા કૃષ્ણ વિના બીજું બોલ મા રે સાકર શેરડીનો સ્વાદ તજીને કડવો તે લીમડો ઘોળ મા રે રાધા કૃષ્ણ વિના બીજું બોલ મા રે ચાંદા સૂરજનું તેજ તજીને આગીયા સંગ પ્રીત જોડ મા રે રાધા કૃષ્ણ વિના બીજું બોલ મા રે હીરા, માણેક, ઝવેર તજીને કથીર સંગાથે મણિ તોળ મા રે રાધા કૃષ્ણ વિના બીજું બોલ મા રે બાઈ મીરાં કહે પ્રભુ ગિરધર નાગર શરીર આપ્યું સમતોલમાં રે રાધા કૃષ્ણ વિના બીજું બોલ મા રે બોલ મા, બોલ મા, બોલ મા રે રાધા કૃષ્ણ વિના બીજું બોલ મા રે

-મીરાંબાઈ ક્લીક કરો અને સાંભળોઃ
[પાછળ]     [ટોચ]