[પાછળ]
ગુજરાત મોરી મોરી રે
 
ભારતની ભોમમાં ઝાઝેરી ગુજરાત
ગુજરાત   મોરી   મોરી   રે
મળતાં મળી ગઈ મોંઘેરી ગુજરાત
ગુજરાત   મોરી   મોરી   રે

સાબરનાં મર્દાની સોણલાં સુણાવતી
રેવાનાં અમૃતની  મર્મર ધવરાવતી
સમંદરનાં મોતીની છોળે નવરાવતી
ગુજરાત   મોરી   મોરી   રે

ગિરનારી ટૂંકો ને ગઢ રે ઈડરિયા
પાવાને  ટોડલે  મા’કાળી   મૈયા
ડગલે ને ડુંગરે ભર  દેતી  હૈયાં
ગુજરાત   મોરી   મોરી   રે

આંખની અમીમીટ  ઊમટે ચરોતરે
ચોરવાડ વાડીએ છાતી શી ઊભરે
હૈયાનાં હીર પાઈ હેતભરી નીતરે
ગુજરાત   મોરી   મોરી   રે

કોયલ ને મોરને  મેઘમીઠે બોલડે
નમણી પનિહારીને ભીને  અંબોડલે
નીરતીર સારસ શાં સુખડૂબ્યાં જોડલે
ગુજરાત   મોરી   મોરી   રે

નર્મદની ગુજરાત દોહ્યલી રે જીવવી
ગાંધીની  ગુજરાત કપરી જીરવવી
એકવાર ગાઈ કે કેમ કરી ભૂલવી
ગુજરાત   મોરી   મોરી   રે

ભારતની ભોમમાં ઝાઝેરી ગુજરાત
ગુજરાત   મોરી   મોરી   રે
મળતાં મળી ગઈ મોંઘેરી ગુજરાત
ગુજરાત   મોરી   મોરી   રે
-ઉમાશંકર જોશી

ક્લીક કરો અને સાંભળોઃ

[પાછળ]     [ટોચ]