[પાછળ]
એકલો જાને રે 

તારી જો હાક સુણી
કોઈ ના આવે તો
એકલો  જાને  રે

એકલો જાને, એકલો જાને, એકલો જાને રે

તારી જો હાક સુણી
કોઈ ના આવે તો
એકલો  જાને  રે

જો સૌનાં મોં સીવાય
ઓરે ઓરે ઓ અભાગી
સૌનાં મોં સીવાય

જ્યારે સૌએ બેસે મોં ફેરવી
સૌએ ડરી જાય
ત્યારે હૈયું ખોલી અરે તું મૌન મૂકી
તારા મનનું ગાણું એકલો ગાને રે

તારી જો હાક સુણી
કોઈ ના આવે તો
એકલો  જાને  રે

જો સૌએ પાછાં જાય
ઓરે ઓરે ઓ અભાગી ! સૌએ પાછાં જાય
જ્યારે રણવગડે નીસરવા ટાણે
સૌ ખૂણે સંતાય
ત્યારે કાંટા રાને
તું લોહી નીંગળતે ચરણે
ભાઈ એકલો ધાને રે

તારી જો હાક સુણી
કોઈ ના આવે તો
એકલો  જાને  રે

જો દીવો ન ધરે કોઈ
ઓરે ઓરે ઓ અભાગી ! દીવો ન ધરે કોઈ

જ્યારે ઘનઘેરી તુફાની રાતે
બાર વાસે તને જોઈ
ત્યારે આભની વીજે, તું સળગી જઈ
સૌનો દીવો એકલો થાને રે

તારી જો હાક સુણી
કોઈ ના આવે તો
એકલો  જાને  રે

મૂળ કૃતિ ગુરુદેવ રવીન્દ્રનાથ ટાગોરની
ગુજરાતી અવતાર : મહાદેવભાઈ દેસાઈ
 
ક્લીક કરો અને સાંભળો
ભાઈલાલભાઈ શાહની અદ્‌ભુત રજૂઆતઃ

(Audio Clip Source :
www.prarthnamandir.wordpress.com)
[પાછળ]     [ટોચ]