[પાછળ]

રહેવા દે રહેવા દે આ સંહાર યુવાન તું રહેવા દે, રહેવા દે આ સંહાર, યુવાન! તું, ઘટે ના ક્રૂરતા આવી : વિશ્વ આશ્રમ સન્તનું. પંખીડાં, ફૂલડાં રૂડાં, લતા આ, ઝરણાં તરુ; ઘટે ના ક્રૂર દષ્ટિ ત્યાં : વિશ્વ સૌન્દર્ય કુમળું. તીરથી પામવા પક્ષી, વ્યર્થ આ ક્રૂરતા મથે; તીરથી પક્ષી તો ના, ના, કિન્તુ સ્થૂલ મળી શકે. પક્ષીને પામવાને તો છાનો તું સુણ ગીતને; પક્ષી તેના પ્રભુ સાથે હૈયામાં મળશે તને. સૌન્દર્યો વેડફી દેતાં ના, ના, સુન્દરતા મળે; સૌન્દર્યો પામતાં પ્હેલાં સૌન્દર્ય બનવું પડે. સૌન્દર્યે ખેલવું એ તો પ્રભુનો ઉપયોગ છે; પોષવું, પૂજવું એને, એ એનો ઉપભોગ છે. રહેવા દે, રહેવા દે આ સંહાર, યુવાન! તું; બધે છે આર્દ્રતા છાઈ, તેમાં કૈં ભળવું ભલું! - કલાપી
[પાછળ]     [ટોચ]