[પાછળ]

હું તો બસ ફરવા આવ્યો છું હું તો બસ ફરવા આવ્યો છું. હું ક્યાં એકે કામે તમારું કે મારું કરવા આવ્યો છું? અહીં પથ પર શી મધુર હવા ને ચહેરા ચમકે નવા નવા! રે ચાહું ન પાછો ઘેર જવા! હું ડગ સાત સુખે ભરવા ને સ્વપ્ન મહીં સરવા આવ્યો છું! જાદુ એવો જાય જડી કે ચાહી શકું ચાર ઘડી ને ગાઇ શકું બે ચાર ઘડી તો ગીત પ્રેમનું આ પૃથ્વીના કર્ણપટે ધરવા આવ્યો છું. હું તો બસ ફરવા આવ્યો છું. - નિરંજન ભગત
[પાછળ]     [ટોચ]