[પાછળ]

અમે બરફનાં પંખી રે અમે બરફનાં પંખી રે… ભાઈ ટહુકે ટહુકે પીગળ્યાં લૂમાં તરતો ઘોર ઉનાળો અમે ઉઘાડે ડિલે ઓગળતી કાયાનાં ટીપાં કમળપાંદડી ઝીલે ખરતાં પીંછે પછડાતી બપ્પોર મૂકીને નીકળ્યાં! અમે બરફનાં પંખી રે… ભાઈ, ટહુકે ટહુકે પીગળ્યાં. લીલાંસૂકાં જંગલ વચ્ચે કાબરચીતરાં રહીએ નભમાં ઊડતાં સાંજ પડે તો સોનલવરણાં થઈએ રાત પડે ને ડાળ ઉપરથી કોયલ થઈને ટહુક્યાં! અમે બરફનાં પંખી રે… ભાઈ ટહુકે ટહુકે પીગળ્યાં.  - અનિલ જોશી
[પાછળ]     [ટોચ]