[પાછળ]

ઓ હૃદય તેં પણ ભલા

ઓ હૃદય તેં પણ ભલા કેવો ફસાવ્યો છે મને
જે નથી મારાં બન્યાં એનો બનાવ્યો છે મને

સાથ આપો કે ન આપો એ ખુશી છે આપની
આપનો ઉપકાર મારગ તો બતાવ્યો છે મને

મારા દુઃખના કાળમાં એને કરું છું યાદ હું
મારા સુખના કાળમાં જેણે હસાવ્યો છે મને

હોત દરિયો તો હું તરવાની ય તક પામી શકત
શું કરું કે ઝાંઝવાંઓએ  ડુબાવ્યો  છે મને

કાંઈ નહોતું એ છતાં સૌએ મને લૂંટી ગયાં
કાંઈ નહોતું એટલે મેં પણ લુંટાવ્યો છે મને

આમ તો હાલત અમારા બેયની સરખી જ છે
મેં ગુમાવ્યાં એમ એણે પણ ગુમાવ્યો છે મને

એ બધાંના નામ લઈ મારે નથી થાવું ખરાબ
સારા સારા માનવીઓએ  ફસાવ્યો છે મને

આ બધાં બેફામ જે આજે રડે છે મોત પર
એ બધાંએ જિંદગી આખી રડાવ્યો છે મને
-બરકત વિરાણી ‘બેફામ’
ક્લીક કરો અને સાંભળોઃ

[પાછળ]     [ટોચ]