[પાછળ]

હાલો ગલૂડાં રમાડવા જી રે કાળુડી કૂતરીને આવ્યાં ગલૂડિયાં ચાર કાબરાં ને ચાર ભૂરિયાં રે હાલો ગલૂડાં રમાડવા જી રે માડીને પેટ પડી ચસ ચસ ધાવે વેલે ચોંટ્યાં જેમ તૂરિયાં રે હાલો ગલૂડાં રમાડવા જી રે માતાને માથડે ચડતાં ને ચાટતાં જોગણનાં જાણે લટૂરિયાં રે હાલો ગલૂડાં રમાડવા જી રે રાતાં માતાં ને રોમે રોમે સુંવાળાં હોય મીઠાં ગાલ મસૂરિયાં રે હાલો ગલૂડાં રમાડવા જી રે બાને વા'લાં છે જેમ વીરો ને બેની કાળવીને વા'લાં કુરકરિયાં જી રે હાલો ગલૂડાં રમાડવા જી રે મોટા થાશે ને મારી શેરી સાચવશે જાગશે રાતે બા'દુરિયાં રે હાલો ગલૂડાં રમાડવા જી રે ટીપૂડો દીપૂડો ડુંગરડે ઘૂમશે ગોધેન ભેળા વોળાવિયા રે હાલો ગલૂડાં રમાડવા જી રે મોતિયો ને માનિયો ઝોકે રોકાશે વાછરું ને પાડરું ભળાવિયાં રે હાલો ગલૂડાં રમાડવા જી રે ડાઘિયો ડૂઘિયો ખેતરમાં જાશે વાંહે રે'શે બે રખોલિયાં રે હાલો ગલૂડાં રમાડવા જી રે કાળિયો ને લાળિયો પાદર પસાયતા બાઉ બાઉ આલબેલ બોલિયા રે હાલો ગલૂડાં રમાડવા જી રે ગોળ-ઘી-લોટના શીરા બનાવિયાં કાળવીનાં પેટડાં પૂરિયાં રે હાલો ગલૂડાં રમાડવા જી રે પેટ ભરીને માડી બાળક ધવરાવે ધાવીને પોઢે ટીપૂડિયાં રે હાલો ગલૂડાં રમાડવા જી રે

- ઝવેરચંદ મેઘાણી

[પાછળ]     [ટોચ]