[પાછળ]

કોણ? પુષ્પ તણી પાંદડીએ બેસી હસતું કોણ ચિરંતન હાસ? પૃથ્વી ઉરથી ઊઠે કોનો સુરભિત પુલકિત મુખરિત શ્વાસ? કોણ બદલતું સન્ધ્યાકાશે પલ પલ નવલાં પ્રેમળ ચીર? કોણ ઊછળતી મોકલતું નિજ કુમળી ઊર્મિ સરવરતીર? અહો, ગુંથતું કોણ પૃથ્વીને સેંથે ઝાકળ મોતીમાળ? તરુએ તરુએ ફળતી કોની આશા કેરી શાખ રસાળ? કોનાં કંકણ બાજે એકલ સરિતા કેરે સૂને ઘાટ? પર્વતને શિખરે સ્થિર બેસી કોણ સનાતન જોતું વાટ? ઓ સારસની જોડ વિષે ઊડે છે કોની ઝંખનઝાળ? અહો ફલંગે કોણ અધીરું વાદળ વાદળ માંડે ફાળ? અંતરની એરણ પર કોની પડે હથોડી ચેતન રૂપ? કાળ તણી ધરતીમાં ખોદી કોણ રહ્યું જીવનના કૂપ? -ત્રિભુવનદાસ પુરુષોત્તમદાસ લુહાર ‘સુન્દરમ્’
[પાછળ]     [ટોચ]