[પાછળ]

હિંદમાતાને સંબોધન ઓ હિંદ! દેવભૂમિ! સંતાન સૌ તમારાં કરીએ મળીને વંદન! સ્વીકારજો અમારાં હિંદુ અને મુસલમિન : વિશ્વાસી, પારસી, જિન દેવી! સમાન રીતે સંતાન સૌ તમારાં પોષો તમે સહુને, શુભ ખાનપાન બક્ષી સેવા કરે બને તે સંતાન સૌ તમારાં રોગી અને નીરોગી, નિર્ધન અને તવંગર જ્ઞાની અને નિરક્ષર : સંતાન સૌ તમારાં વાલ્મીકિ, વ્યાસ, નાનક, મીરાં, કબીર, તુલસી અકબર, શિવાજી, માતા! સંતાન સૌ તમારાં સૌની સમાન માતા, સૌએ સમાન તેથી ના ઉચ્ચનીચ કોઈ સંતાન સૌ તમારાં ચાહો બધાં પરસ્પર : સાહો બધાં પરસ્પર એ પ્રાર્થના કરે આ સંતાન સૌ તમારાં -મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ - કાન્ત

[પાછળ]     [ટોચ]