[પાછળ]

નિરૂદ્દેશે નિરુદ્દેશે સંસારે મુજ મુગ્ધ ભ્રમણ પાંશુમલિન વેશે. નિરુદ્દેશે... ક્યારેક મને આલિંગે છે કુસુમ કેરી ગંધ; ક્યારેક મને સાદ કરે છે કોકિલ મધુરકંઠ, નેણ તો ઘેલાં થાય નિહાળી નિખિલના સૌ રંગ, મન મારું લઈ જાય ત્યાં જાવું પ્રેમને સન્નિવેશે. નિરુદ્દેશે... પંથ નહિ કોઈ લીધ, ભરું ડગ ત્યાં જ રચું મુજ કેડી, તેજછાયા તણે લોક, પ્રસન્ન વીણા પર પૂરવી છેડી, એક આનંદના સાગરને જલ જાય સરી મુજ બેડી, હું જ રહું વિલસી સંગે હું જ રહું અવશેષે નિરુદ્દેશે... -રાજેન્દ્ર શાહ

[પાછળ]     [ટોચ]