[પાછળ]

મઢુલી મઢુલી મઝાની પેલે તીર, સંતો વ્હાલાં અનેરી અમારી એ લગીર વૃક્ષો વેલડીઓવાળાં, કુમળાં ફળફૂલ રસાળાં લઈ જાવ લ્હાણાં એ લગીર, સંતો વ્હાલાં મનની કંઈ મોજમજાઓ, રસિયાં ઉરનાં કંઈ લ્હાવો લેવાને આવજો લગીર, સંતો વ્હાલાં સામે સંસાર વિલસે, વચ્ચે જીવનસરિતા વ્હે રેલવિયે ત્યાં રસરંગ લગીર, સંતો વ્હાલાં ઊડવાય સફર સહિયારી, સુખદુખની કંથા ધારી આનંદ ઓર એ લગીર, સંતો વ્હાલાં લગની સ્હેવા સ્હાવાની, ગીતડાં પ્રભુનાં ગાવાની લાગે તો આવજો લગીર, સંતો વ્હાલાં મઢુલી મઝાની પેલે તીર, સંતો વ્હાલાં અનેરી અમારી એ લગીર -‘લલિત'

[પાછળ]     [ટોચ]