[પાછળ]

 લો અમે તો આ ચાલ્યા!   રાગ કેરી પ્યાલીમાં, ત્યાગની સુરા પીને લો અમે તો આ ચાલ્યા! જિંદગીની મસ્તીને આત્મ-ભાન આપીને લો અમે તો આ ચાલ્યા! બુદ્ધિ કેરી વીણા પર લાગણી આલાપીને લો અમે તો આ ચાલ્યા! દર્દહીન દુનિયામાં દિલનું મૂલ્ય સ્થાપીને લો અમે તો આ ચાલ્યા! સૃષ્ટિના કણેકણમાં સૂર્ય જેમ વ્યાપીને લો અમે તો આ ચાલ્યા! જાન કેરા ગજ દ્વારા કુલ જહાન માપીને લો અમે તો આ ચાલ્યા! ધર્મના તમાચાઓ, બેડીઓ પ્રલોભનની કોરડા સમય કેરા એક મૂંગી શ્રદ્ધાની વેદનાઓ માપીને લો અમે તો આ ચાલ્યા! ધૈર્ય કેરા બુટ્ટાઓ, પાંદડી ક્ષમા કેરી વેલ છે કરુણાની પ્રાણના પટોળા પર, દિવ્ય ભાત છાપીને લો અમે તો આ ચાલ્યા! થાય તે કરે ઈશ્ર્વર! ભાન થઈ ગયું અમને આપ-મુખ્ત્યારીનું! દમ વિનાના શાસનની આજ્ઞા ઉથાપીને લો અમે તો આ ચાલ્યા! શૂન્યમાંથી આવ્યા’તા, શૂન્યમાં ભળી જાશું કોણ રોકનારું છે? નાશ ને અમરતાની શૃંખલાઓ કાપીને લો અમે તો આ ચાલ્યા! -‘શૂન્ય’ પાલનપુરી

[પાછળ]     [ટોચ]