[પાછળ]

ચલ મન મુંબઈનગરી

ચલ મન મુંબઈનગરી, જોવા પુચ્છ વિનાની મગરી! જ્યાં માનવ સૌ ચિત્રો જેવાં, વગર પિછાને મિત્રો જેવાં; નહીં પેટી નહીં બિસ્ત્રો લેવાં, આ તીરથની જાત્રા છે ના અઘરી! ચલ મન મુંબઈનગરી સિમેન્ટ, કોંક્રીટ, કાચ, શિલા, તાર, બોલ્ટ, રિવેટ, સ્ક્રૂ, ખીલા; ઈન્દ્રજાળની ભૂલવે લીલા, એવી આ સૌ સ્વર્ગતણી સામગ્રી! ચલ મન મુંબઈનગરી રસ્તે રસ્તે ઊગે ઘાસ, કે પરવાળા બાંધે વાસ, તે પ્હેલાં જોવાની આશ, હોય તને તો કાળ રહ્યો છે કગરી! ચલ મન મુંબઈનગરી -નિરંજન ભગત

[પાછળ]     [ટોચ]