[પાછળ]
આગે કદમ! આગે કદમ! આગે કદમ!

આગે કદમ! આગે કદમ! આગે કદમ!
યારો! ફનાના પંથ પર આગે કદમ!

આગે કદમ : પાછા જવા રસ્તો નથી;
રોકાઓ ના — ધક્કા પડે છે પીઠથી;
રોતાં નહિ — ગાતાં ગુલાબી તોરથી:
આગે કદમ! આગે કદમ! આગે કદમ!

બેસી જનારાં!  કોણ દેશે બેસવાં?
આ હરઘડી સળગી રહ્યાં યુદ્ધો નવાં;
આશા ત્યજો  આરામ-સેજે  લેટવા:
આગે કદમ! આગે કદમ! આગે કદમ!

આગે કદમ! દરિયાવની છાતી પરે;
નિર્જન રણે, ગાઢાં અરણ્યે,  ડુંગરે;
પંથ ભલે ઘન  ઘૂઘવે  કે લૂ ઝરે:
આગે કદમ! આગે કદમ! આગે કદમ!

રહેશે અધૂરી  વાટ,  ભાતાં ખૂટશે;
પડશે ગળામાં  શોષ, શક્તિ તૂટશે;
રસ્તે છતાં, ડુકી જવાથી શું થશે?
આગે કદમ! આગે કદમ! આગે કદમ!

આવે  ન  સાથીઓ  સાથે  છતાં,
ધિક્કાર, બદનામી,  બૂરાઈ વેઠતાં,
વેરીજનોનાં   વૈરનેયે    ભેટતાં:
આગે કદમ! આગે કદમ! આગે કદમ!

ક્યાં ઊભશો? નીચે તપે છે પથ્થરો:
બાહેર શીતળ, ભીતરે લાવા ભર્યો;
અંગાર ઉપર ફૂલડાં  શીદ પાથરો!
આગે કદમ! આગે કદમ! આગે કદમ!

આ તો બધાં છેલ્લા પછાડા પાપના;
થશે ખતમ - જો ભાઈ ઝાઝી વાર ના!
પૂરી  થશે  તારીય   જીવનયાતના:
આગે કદમ! આગે કદમ! આગે કદમ!

જ્વાલામુખીના  શૃંગ ઉપર  જીવવા
તેં આદરી પ્યારી સફર, ઓ નૌજવાં!
માતા તણે  મુક્તિ-કદંબે  ઝૂલવાં:
આગે કદમ! આગે કદમ! આગે કદમ!

આગે કદમ! આગે કદમ! આગે કદમ!
યારો! ફનાના પંથ પર આગે કદમ!

-ઝવેરચંદ મેઘાણી
[પાછળ]     [ટોચ]