[પાછળ]

હરિને ભજે તે રમતાં ભજે

હરિને ભજે તે રમતાં ભજે એ કંઈ કરે ના આયાસ નડે જો સંસારના બંધ તો એની વધે ઉલટ પ્યાસ હરિને ભજે તે રમતાં ભજે શૂરવીરતા સિંહ ના કેળવે એ તો જનમ સ્વભાવ અનાયાસે તજે સઘળું છે જેને હરિ ભજવાનો ભાવ હરિને ભજે તે રમતાં ભજે ગતિ છે જળની સાગરપેર એ છાંડે તરુછાયાના વન રાત અંધારે વગડે જઈ ચડે જેનું હોય માધવમાં મન હરિને ભજે તે રમતાં ભજે તજ્યાના હુંપદવાળા ના તજે એ તો બને આપોઆપ અજવાળાના એવા સંગીને ક્યમ દે અંધારા થાપ હરિને ભજે તે રમતાં ભજે એના એ તંબૂરના તારની ખૂંટી અનંતે ખેંચાય બેઠેલો સંસારના ચોકમાં પદ એ મુકુન્દના ગાય હરિને ભજે તે રમતાં ભજે -મુકુન્દરાય વિ. પારાશર્ય

[પાછળ]     [ટોચ]