[પાછળ]
વળાવી બા આવી

રજાઓ દિવાળી તણી થઈ પૂરી ને ઘરમહીં
દહાડાઓ કેરી સ્ખલિત થઈ શાંતિ પ્રથમની

વસેલા ધંધાર્થે  દૂરસુદૂર સંતાન નિજનાં
જવાના કાલે તો જનકજનની ને ઘરતણાં

સદાનાં ગંગાસ્વરૂપ ઘરડાં ફોઈ  સહુએ
લખાયેલો કર્મે વિરહ મિલને તે રજનીએ

નિહાળ્યો સૌ વચ્ચે નિયત કરી નિજ જગા
ઉવેખી એને સૌ જરઠ વળી વાતે સૂઈ ગયાં

સવારે ભાભીનું ભર્યું ઘર લઈ ભાઈ ઉપડ્યા
ગઈ અર્ધી વસ્તી ઘર થઈ ગયું શાંત સઘળું

બપોરે બે ભાઈ અવર ઉપડ્યાં લેઈ નિજની
નવોઢા ભાર્યાઓ પ્રિયવચન મંદસ્મિતવતી

વળાવી બા આવી નિજ સકલ સંતાન ક્રમશઃ
ગૃહવ્યાપી જોયો વિરહ પડી બેસી પગથિયે
-ઉશનસ્
[પાછળ]     [ટોચ]