[પાછળ]
હું મુજ પિતા

અરે આ વેળા તો અનુભવ થયો અદ્‌ભૂત નવો
હતો પ્હેલી વેળા જનકહીન  ગેહે પ્રવિશતો

હું જાણે કો મોટા હવડ અવકાશે પદ ધરું
બધી વસ્તુ લાગે પરિચિત જ કોઈ જનમની

અશા કૌતુકે  કો અપરિચયથી જોઈ રહું કૈં
પ્રવાસી  વસ્ત્રોને પરહરી  જૂનું પંચિયું  ધરું

પિતા કેરું જે આ વળગણી પરે સૂકવ્યું હતું
પછી નાહી પ્હેરું શણિયું કરવા દેવની પૂજા

અરીસે જોઉં તો જનક જ  કપાળે સુખડની
ત્રિવલ્લી ભસ્માંકો અચરજ બપોરે સૂઈને ઊઠ્યો

પિતાજીની ટેવે અશી જ પ્રગટી પત્રની તૃષા
સૂતો રાત્રે ખાટે જનકની જ રે ગોદડુંય એ

નનામીયે મારી નીરખું પછી ને ભડ્‌ભડ ચિતા
રહું જોઈ મારું શબ બળતું હું હું મુજ પિતા
-ઉશનસ્
[પાછળ]     [ટોચ]