[પાછળ]

બા લાગે વહાલી

બા લાગે વહાલી, મને તો બા લાગે વહાલી વહાલામાં વહાલી, મને તો બા લાગે વહાલી હિંચોળી ગીત મીઠાં ગાતી દૂધ મીઠું પાતી, મને તો બા લાગે વહાલી જે માગું તે સઘળું દેતી બચીઓ બહુ લેતી, મને તો બા લાગે વહાલી હસું રમું તો રાજી થાતી રડું તો મૂંઝાતી, મને તો બા લાગે વહાલી વાંક બધા યે માફ કરીને મારા ગુણ ગાતી, મને તો બા લાગે વહાલી -ત્રિભુવનદાસ ગૌરીશંકર વ્યાસ

[પાછળ]     [ટોચ]