[પાછળ]


વરસોનાં વરસ લાગે
ક્ષણોને  તોડવા બેસું તો વરસોનાં વરસ લાગે
બુકાની  છોડવા બેસું તો વરસોનાં વરસ લાગે

કહો તો આ બધાં પ્રતિબિંબ હું હમણાં જ ભૂંસી દઉં
અરીસો ફોડવા  બેસું  તો વરસોનાં વરસ લાગે

કમળતંતુ  સમા આ  મૌનને તું તોડ મા નાહક
ફરીથી  જોડવા  બેસું  તો વરસોનાં વરસ લાગે

આ સપનું તો બરફનો સ્તંભ છે હમણાં જ ઓગળશે
હું  એને ખોડવા બેસું તો  વરસોનાં વરસ લાગે

મને સદભાગ્ય કે શબ્દો મળ્યા તારે નગર જાવા
ચરણ લઈ દોડવા બેસું તો વરસોનાં વરસ લાગે

-મનોજ ખંડેરિયા
 
[પાછળ]     [ટોચ]