[પાછળ]


ઝંડા ઊંચા રહે હમારા વિજયી વિશ્વ તિરંગા પ્યારા ઝંડા ઊંચા રહે હમારા (૧) સદા શક્તિ સરસાનેવાલા પ્રેમ સુધા બરસાનેવાલા વીરો કો હર્ષાનેવાલા માતૃભૂમિ કા તન મન સારા ઝંડા ઊંચા રહે હમારા (૨) સ્વતંત્રતા કે ભીષણ રણ મેં કણ કણ જોશ બઢે ક્ષણક્ષણ મેં કાંપે શત્રુ દેખ કર મન મેં મિટ જાયે ભય સંકટ સારા ઝંડા ઊંચા રહે હમારા (૩) ઈસ ઝંડે કે નીચે નિર્ભય લે સ્વરાજ યે અવિચલ નિશ્ચય બોલો ભારતમાતા કી જય સ્વતંત્રતા હી ધ્યેય હમારા ઝંડા ઊંચા રહે હમારા (૪) આઓ પ્યારે વીરો આઓ દેશ ધર્મ પર બલિ બન જાઓ એક સાથ સબ મિલકર ગાઓ પ્યારા ભારત દેશ હમારા ઝંડા ઊંચા રહે હમારા (૫) શાન ન ઈસ કી જાને પાયે ચાહે જાન ભલે હી જાયે વિશ્વ વિજય કર કે દિખલાયેં તબ હોવે પ્રણ પૂર્ણ હમારા ઝંડા ઊંચા રહે હમારા -શ્યામલાલ ગુપ્ત ‘પાર્ષદ’ ક્લીક કરો અને સાંભળોઃ (Audio Clip Source : http://pittaudio.blogspot.in) * * * અને સાંભળો ફિલ્મ ‘ફરિશ્તે’માં આશા ભોસલેના સ્વરમાં
[પાછળ]     [ટોચ]