[પાછળ] 
સર્જક કવિ અને લોકપ્રિયતા
જુઓ  ઉઘાડું  આ  કમાડ જાઓ જ્યાં રુચે
સ્વલ્પ  બિંદુયે  દયાનું   ના  ખપે  હુંને
ખીલો  તમે  ઉછાળતાં  અજબ  છટા ઊંચે
સુંદરી, વહો  વરેલ  પંથ  ચ્હાવ  તે  ક્રમે

ર્‌હો  સ્વતંત્ર, એ જ  પ્રેમતૃપ્તિ દ્યો  હુંને તમે
સાંભળ્યું   હશે   ઘણુંય   જે  બખીલ ને
અસૂયકો  ગૂંથી   રહ્યા   વિરુદ્ધ  દાસની
શ્યામ  બીજ  એ  ઉદાર  કાળજે  સરી

કરે  કઠોર   સૌમ્યને,  સખેદ  વા સલીલને
પ્રેમને  અસહ્ય   તે:  પ્રિયે,  ન  પ્રેમ-ઝૂંસરી
સ્વતંત્ર  આવિયાં, સ્વતંત્ર  ત્યાગવા  અસીલને
જુઓ ઉઘાડું છે જી દ્વાર, જાય જો જવું જ નીસરી

શબ્દ ના, ન કમ્પ લેશ;  ચક્ષુઝાંય શી કળાય
દીર્ઘ પક્ષ્મ રક્ષિતા? પરંતુ સુંદરી પધારી બેસી જાય
-બળવંતરાય કલ્યાણરાય ઠાકોર
[પાછળ]     [ટોચ]