[પાછળ]

દળણાંના દાણા

ખરા બપોર ચઢ્યે દાણા રે કાઢવા ઊંડી કોઠીમાં ડોશી પેઠાં રે લોલ કોઠીમાં પેઠાં ને બૂંધે જઈ બેઠાં ભૂંસી લૂછીને દાણા કાઢ્યા રે લોલ સાઠ સાઠ વર્ષ લગી કોઠી રે ઠાલવી પેટની કોઠી ના ભરાણી રે લોલ સૂંડલી ભરીને ડોશી આવ્યાં આંગણિયે દળણાંના દાણા સૂકવ્યાં રે લોલ સૂકવીને ડોશી ચૂલામાં પેઠાં થપાશે માંડ એક ઢેબરું રે લોલ આંગણે ઊગેલો ગલકીનો વેલો મહીંથી ખલુડીબાઈ નીકળ્યાં રે લોલ કરાને ટોડલે રમતાં કબૂતરાં ચણવા તે ચૂપચાપ આવિયાં રે લોલ ખાસી ખોબોક ચણ ખવાણી ત્યાં તો મેંડી હરાઈ ગાય આવી રે લોલ ડોશીનો દીકરો પોઢ્યો પલેગમાં હરાઈ ગાય કોણ હાંકે રે લોલ હાથમાંનો રોટલો કરતો ટપાકા દાણા ખવાતા ન જાણ્યા રે લોલ રામા રાવળનો ટીપૂડો કૂતરો ડોશીનો દેવ જાણે આવ્યો રે લોલ ઊભી પૂછડીએ બાઉવાઉ બોલિયો ડોશી ત્યાં દોડતી આવી રે લોલ આગળિયો લઈ હાંફળી ને ફાંફળી મેંડીને મારવા લાગી રે લોલ ચૂલા કને તાકી રહી'તી મીનીબાઈ રોટલો લઈને ચપ ચાલી રે લોલ નજરે પડી ને ઝપ ટીપૂડો કૂદિયો ડોશીની નોકરી ફળી રે લોલ છેલ્લુંય ઢેબરું તાણી ગ્યો કૂતરો દયણું પાશેર માંડ બાકી રે લોલ ‘એ રે પાશેર કણ પંખીડાં કાજે મારી પછાડે નખાવજો રે લોલ કોઠી ભાંગીને એના ચૂલા તે માંડજો કરજો વેચીને ઘર કાયટું રે લોલ’ -ઉમાશંકર જોશી
[પાછળ]     [ટોચ]