[પાછળ] 
       ભગ્ન સ્વપ્નની નાવ
મારી નાવ કરે કો પાર? કાળાં ભમ્મર જેવાં પાણી જુગ જુગ સંચિત રે! અંધાર સૂર્યચંદ્ર નહિ, નહિ નભજ્યોતિ રાતદિવસ નહિ સાંજસવાર! મારી નાવ કરે કો પાર? ભાવિના નહિ પ્રેરક વાયુ ભૂત તણો દાબે ઓથાર અધડૂબી દીવાદાંડી પર ખાતી આશા મોતપછાડ! મારી નાવ કરે કો પાર? નથી હીરા, નથી માણેક, મોતી કનક તણો નથી એમાં ભાર ભગ્ન સ્વપ્નના ખંડિત ટુકડા તારી કોણ ઉતારે પાર? મારી નાવ કરે કો પાર? -સ્નેહરશ્મિ
 [પાછળ]     [ટોચ]