[પાછળ]
સુખડ અને બાવળ

સુખનાં સુખડ જલે રે મારા મનવા!
દુઃખનાં બાવળ બળે!
બળે રે જી... દુઃખનાં બાવળ બળે!

સુખડ જલે ને થાય ભસમની ઢગલીને
બાવળના કોયલા પડે – મારા મનવા!
તરસ્યા ટોળે વળે
વળે રે જી... દુઃખનાં બાવળ બળે

કોઈનું સુખ ખટરસનું ભોજન
કોઈ મગન ઉપવાસે
કોઈનું સુખ આ દુનિયાદારી
કોઈ મગન સંન્યાસે
રે મનવા! કોઈ મગન સંન્યાસે

સુખનાં સાધન ને આરાધન
લખ ચકરાવે ચડે
ચડે રે જી... તરસ્યા ટોળે વળે

કોઈ પરમારથમાં સુખ શોધે
કોઈ પરદુઃખે સુખિયા
ભગત કરે  ભગતીનો ઓચ્છવ
કોઈ મંદિરના મુખિયા
રે મનવા! કોઈ મંદિરના મુખિયા

સમદુખિયાંનો શંભુમેળો
ભવમાં ભેગો મળે
મળે રે જી... લખ ચકરાવે ચડે

રંગવિલાસી ભોગી દીઠાં
જોગી બ્રહ્મ-વિલાસી
પામર સુખ અજરામર સુખના
સહુને દીઠાં પ્યાસી
રે મનવા! સહુને દીઠાં પ્યાસી

બધા ઝઝૂમે –
બધા ઝઝૂમે ઝંખી-ડંખી
સળગે કે ઝળહળે
હળે રે જી... ભવમાં ભેગા મળે

સુખનાં સુખડ જલે રે મારા મનવા!
દુઃખનાં બાવળ બળે!

-વેણીભાઈ પુરોહિત

ક્લીક કરો અને સાંભળોઃ

[પાછળ]     [ટોચ]