[પાછળ]
સીમંતિનીનું ગીત

કોઈને હું તો કહું નહિ બસ વાયરાની જેમ વહું
ઉદરે મૃદુ  ગીત  ઉછેરી ફૂલની  ફોરમ લહું

વણદીઠા એ વદન ઉપર સ્મિત અદીઠું મહેકે
રહે હથેલી ઝાંખી ક્યારે મોરલાનું વન ગહેકે

પુલક  પુલક અણુ અણુ મમ રોમને એવું કહું
કોઈને હું તો કહું નહિ બસ વાયરાની જેમ વહું

પારણું પોપટ મોર મઢ્યું  હું નીંદમાં હીંચોળું
હાલરડાંના સૂરમાં મીઠા  શોધું  શૈશવ ભોળું

હરખની મુજ  ઉરમાં વાગે વાંસળી એવું લહું
કોઈને હું તો કહું નહિ બસ વાયરાની જેમ વહું

પળે પળે  હું સુણ્યા કરું ઝાંઝર ઝીણો રવ
આંગળી કળી  મોગરાની ગુલપાનીનો પગરવ

પ્રાણમાં પમરી આવજે મારા વ્હાલમાં વીંટી લઉ
કોઈને હું તો કહું નહિ બસ વાયરાની જેમ વહું

- સુશીલા ઝવેરી
[પાછળ]     [ટોચ]