[પાછળ] 

તિથિ ન જોશો ટીપણે

માર્ગમાં કંટક પડ્યાં સૌને નડ્યાં બાજુ મૂક્યા ઊંચકી તે દી નકી જન્મ ગાંધી બાપુનો સત્યના અમોઘ મોંઘા જાદુનો તિથિ ન જોશો ટીપણે ગાંધી જયંતિ તે દિને અન્યાય નીચી મૂંડીએ ના લીધો સાંખી દુર્ગંધ પર મૂઠી ભરીને ધૂળ નાખી ઉકરડો વાળી-ઉલેચી સૃજનનું ખાતર રચ્યું અબોલા ભંગાવવા- એ વાતમાં મનડું મચ્યું કંઈક આમાંનું બને ગાંધી જયંતિ તે દિને તિથિ ન જોશો ટીપણે ગાંધી જયંતિ તે દિને મુર્ખને લીધા નભાવી ધુર્તને યોજ્યા જગતકલ્યાણના પથમાં પટાવી હૈયું દીધું તે દીધું પાછા વળી- ખમચાઈ ના કંઈ ગણતરીથી સાંકડું કીધું દૂભ્યાં-દબાયાં કોઈનું એકાદ પણ જો આંસુ લૂંછ્યું દાખવ્યું ઘર મનુજ કેરા માહ્યલાંને વણપૂછ્યું હૃદય જો નાચી ઊઠ્યું અન્યના સાત્વિક સુખે તિથિ ન જોશો ટીપણે ગાંધી જયંતિ તે દિને -ઉમાશંકર જોશી
 [પાછળ]     [ટોચ]