[પાછળ]

બીજું હું કાંઈ ન માગું

આપને તારા અંતરનો એક તાર બીજું હું કાંઈ ન માગું સુણજે આટલો આર્ત તણો પોકાર બીજું હું કાંઈ ન માગું તુંબડું મારું પડ્યું નકામું કોઈ જુએ નહિ એના સામું બાંધી તારા અંતરનો ત્યાં તાર પછી મારી ધૂન જગાવું સુણજે આટલો આર્ત તણો પોકાર બીજું હું કાંઈ ન માગું એકતારો મારો ગુંજશે મીઠું દેખશે વિશ્વ રહ્યું જે અદીઠું ગીતની રેલશે એક અખંડિત ધાર એમાં થઈ મસ્ત હું રાચું આપને તારા અંતરનો એક તાર બીજું હું કાંઈ ન માગું - ભાનુભાઈ વ્યાસ ‘બાદરાયણ’
[પાછળ]     [ટોચ]