[પાછળ]
આ તો ઈશ તણો આવાસ
(ईशावास्यम् इदम् सर्वम्)

આ તો ઈશ તણો આવાસ

તું આમંત્રિત અતિથિ એનો
નહિ સ્વામી નહિ દાસ
આ તો ઈશ તણો આવાસ

એ પીરસે તે ખા તું રસથી  એ આપે તે લે
એનાં જનને તારાં ગણીને એ રાખે તેમ રહે

વેરતો પ્રતિપળ હેતનું હાસ
આ તો ઈશ તણો આવાસ

અખંડ ચાલે બ્રહ્મચિંચોડો કોઈ તાણે કોઈ માણે
તું નવરો નવ રે’જે  વહેજે
ધૂંસરી   ગજા   પ્રમાણે

કામમાં ના’વે કદીય કચાશ
આ તો ઈશ તણો આવાસ

તું અથરો નવ થાજે જાવા નવ રે’જે વળી ચોંટી
સૌ સાથે વહેંચીને ખાજે રામની દીધેલ રોટી

સુધાસમ સમજી સહ્યારી છાશ
આ તો ઈશ તણો આવાસ

-કરસનદાસ માણેક
[પાછળ]     [ટોચ]