[પાછળ]
એવું જ માગું મોત

એવું જ માગું મોત,
    હરિ, હું તો એવું જ માગું મોત!

આ થયું હોત ને તે થયું હોત ને
    જો પેલું થયું હોત…
અન્ત સમે એવા ઓરતડાની
    હોય ન ગોતાગોત!
હરિ, હું તો એવું જ માગું મોત! 

કાયાની કણીકણીથી પ્રગટે
    એક જ શાન્ત સરોદ:
જોજે રખે પડે પાતળું કદીયે
       આતમ કેરું પોત!
હરિ, હું તો એવું જ માગું મોત!

અંતિમ શ્વાસ લગી આતમની
    અવિરત ચલવું ગોતઃ
ઓતપ્રોત હોઉં આપ મહીં જ્યારે
       ઊડે પ્રાણકપોત!

ઘન ઘન વીંધતાં, ગિરિગણ ચઢતાં,
       ખરતાં સરિતાસ્રોત.
સન્મુખ સાથી જનમજનમનો
      અંતર ઝળહળ જ્યોત!
હરિ, હું તો એવું જ માગું મોત!

-કરસનદાસ માણેક

[પાછળ]     [ટોચ]