[પાછળ]
અવધૂતનું ગાન

એક લંગોટી, એક ભંભોટી, હાથમાં છે એકતારો; એક હરિનું નામ છે હોઠે, ગાનનો એક ફુવારો; હૈયે અમારે ગાનનો એક ફુવારો. ગાનના તારે ધરણીની સાથે સાંધીએ ઊંચાં આભ; ગાનથી નાના હૈયાની સાથે કરીએ એક વિરાટ : અમારાં ગાન એ મિલનવાટ. ગાનના જોરે ઊડતા ઊંચે, ઊડતા ગાતા ગાન; એકતારાની ઝણઝણાટી, કંઠથી ઊઠે તાન; તેના ઘેનમાં રે’ અમ પ્રાણ. ગાનનો ગેરુ રંગ અમારો, ધરણીથી તે આભ ઊડતો, જેને લાગતો તેને ફૂટતી જાણે પાંખ, અને એ ઊડતો સાથોસાથ.

-પ્રહ્‌લાદ પારેખ
[પાછળ]     [ટોચ]