[પાછળ]
મને કોણ ફરી બોલાવે?

કોણ ફરી બોલાવે?                   
મુજ વિદાય સમયે કો આ, મને પાછળથી બોલાવે?
                 મને કોણ ફરી બોલાવે?
રે! ‘જા મા! જા મા !’ એવાં,              
આ ઘર  ઘરનાં સૌ નેવાં              
છલ છલ થાતાં હીબકાં લેતાં,   વચનો કેમ સુણાવે?
                 મને કોણ ફરી બોલાવે?
આ વનની કુંજે કુંજે,                 
આ ફૂલ તણા નવપૂંજે                 
રે ભીની  વ્યાકુળ આંખો કોની હૈયે અશ્રુ વહાવે?
                 મને કોણ ફરી બોલાવે?
આ અનિલની લહરે લહેરે,              
આ ગિરિ ગિરિઓની કુહરે               
રે મુખરિત નિ:શ્વાસો આ કોના, પ્રાણે કંપ જગાવે?
                 મને કોણ ફરી બોલાવે?
આ અસીમ નભની સીમા,               
નિજ આતુર સાદે ધીમા               
મુજ આગળ વધતાં અસ્થિર ડગલાં,          
                 ક્યમ ફરી પાછાં વાળે?
                 મને કોણ ફરી બોલાવે?
નહીં પ્રયાણ શકું આ ટાળી,              
ક્યમ સ્નેહ શકું વળી ખાળી?              
કે કહો ધરતીની  રજરજને,   વિદાય હવે અપાવે !
                 મને કોણ ફરી બોલાવે?

મુજ વિદાય સમયે કો આ, મને પાછળથી બોલાવે?
                 મને કોણ ફરી બોલાવે?

-સ્નેહરશ્મિ

[પાછળ]     [ટોચ]