[પાછળ]

સહસ્ત્ર શત ઘોડલાં સહસ્ત્ર શત ઘોડલાં અગમ પ્રાંતથી નીકળ્યાં, અફાટ જલધિ પરે અદમ પાણીપન્થા ચડ્યા; હણે-હણહણે : વિતાન, જગ, દિગ્ગજો ધ્રુજતાં, ઊડે ધવલ ફેન શી વિખર કેશવાળી છટા! ત્રિભંગ કરી ડોકના, સકળ શ્વાસ ભેગા કરી, ઉછાળી નવ દેહ અશ્વ ધમતા પડી ઊપડી, દિશા સકળમાં ભમી, ક્ષિતિજ-હાથ તાળી દઈ, પડંત પડછંદ વિશ્વભર ડાબલા ઉચ્ચરી કરાલ થર ભેખડે, જગત કાંઠડે કારમા, પછાડી મદમસ્ત ધીંક: શિર રક્તનાં વારણાં ધસી જગત ખૂંદશે? અવનિઆભ ભેગાં થશે? ધડોધડ પડી-ખરી ગગન ગુંબજો તૂટશે? ઉરેય ભરતી ચડે, અદમ અશ્વ કૂદી રહે! દિશાવિજય કૂચનાં કદમ ગાજતાં ઊપડે! -કૃષ્ણલાલ શ્રીધરાણી

[પાછળ]     [ટોચ]