[પાછળ]
રાતી રાતી પારેવાંની આંખડી

રાતી રાતી પારેવાંની આંખડી ઝમકારા લાલ! ચ-ટ-ક ચણોઠી રાતીચોળ અમને રસ્તામાં રંગ લાગ્યો રાતો જી રાતો. લાલ રતન પૂરવમાં વેર્યાં સુરખી અદ્‌ભુત ઊંડી રે આથમણી મનમોજી રંગત છલકે તાંબાકૂંડી રે ઝમકારા લાલ! નયણાં નભને ઝીલે જોડાજોડ: અમને રસ્તામાં રંગ લાગ્યો રાતો જી રાતો. અત્તરની ફોરમ મેંદીના અંતરમાં મતવાલી રે લીલો રંગ લપાવી બેઠો લાજશરમની લાલી રે ઝમકારા લાલ! મનડું મેંદી ઝીણો છોડ: અમને રસ્તામાં રંગ લાગ્યો રાતો જી રાતો.

-વેણીભાઈ પુરોહિત ક્લીક કરો અને સાંભળો સુમન કલ્યાણપુરના સ્વરમાં આ કવિતાઃ [આ ઓડિયો ક્લીપ પૂરી પાડવા માટે સાવરકુંડલાના પ્રાધ્યાપક ડૉ. દિલીપ ભટ્ટનો ઘણો ઘણો આભાર.]

[પાછળ]     [ટોચ]