[પાછળ]
પિટર, કૈયાફસ-હેરોડ અને બીજા

પિટર

‘વીતશે રજનિ, ભોર ઊગશે,
તું ત્રિવાર મુજને નકારશે.’
કોણ?           
‘તું,  પિટર-હા,  જરૂર  તું
 તું કહીશ; નહિ ઓળખું ઈસુ
કોણ!’           

   ને પછી મહાલયે બધા
ધર્મધુરીણ તણા ગયા હતા.
એક આવી પરિચારિકા પૂછે:
‘તું  અલ્યા  નહિ  હતો?’
       ‘નહિ.’ -અને
અન્યને ય વળતો નકાર દે.

કૂકડે ગજવિયું પ્રભાત ત્યાં
તે ક્ષણે નજર ઈસુની પડી
મ્લાન ધૂસર મુખે રડી રહ્યો.
‘વંચના પિટર તેં કરી ભલે,
વંચના નહિ થશો જ કોઈની.’

કૈયાફસ-હેરોડ અને બીજા

ધર્મધુરીણ,     સમાજરક્ષક
પોથીપંડિત અને ધની  બધાં,
ભાવના સઘળી  રૂંધતા  રહી
શ્રેય શું જગતનું તમે  કરો?
શું તમે નિયતિ-ચક્ર-સ્વામી છો?

ઈસુને  કશું  ન  લૂંટવું  હતું
સંગ્રહેલું હતું  જે  તમે બધું.
રિદ્ધિઓ  હૃદયની  લૂંટાવવા
એ વિશાળ જગ-ચોકમાં ઊભો.

પરંતુ તમને નહિ હૃદય-સિદ્ધિની ખેવના,
સનાતન પુરાણને ગણી, નવીનને રૂંધતા.

સંસારની નિષ્ફળતા તણા તમે
ઊભા બધા સ્મારક શા પુરાતન!

-હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ

[પાછળ]     [ટોચ]