[પાછળ]
ગૃહ ધન્ય જહાં ગૃહિણી વિલસે!

સરલ સુભગ સ્મિત હસિત વદન પર લજ્જા ધરતી કુલવંતી,
કોમળ  મીઠે  કંઠે  ગજવતી  ગીત  મધુરા  ગુણવંતી;
નયને પ્રણયઅમી  વરસે;  ગૃહ ધન્ય જહાં ગૃહિણી વિલસે!

ગૌર ગુલાબી કાંતિ તનની, મુખ પર લાલી લલિત રમે;
ચિત્ત  પ્રસન્ન પ્રફુલ્લિત હૈડું,  શીલ સ્વભાવે  શિર નમે!
સતીઓનાં જ્યાં સ્મરણ વસે, ગૃહ ધન્ય જહાં ગૃહિણી વિલસે!

સ્વચ્છ  સુઘડ આરોગ્યમનોહર ચતુરા નિશદિન ચમકંતી,
પહાડના  પડછંદા  જેવી  ધરતી   ઉપર   ધમકંતી!
મુખડે ગંભીર હાસ્ય હસે! ગૃહ ધન્ય જહાં ગૃહિણી વિલસે!

સજ્જનમાં  મૃદુ  પુષ્પકળી શી નિજ પરિમલથી પ્રસરાતી,
દુર્જન  દેખી  સિંહણ  સરખી  અંતરમાં  એ  અકળાતી;
સુરુચિ  હૃદય સદૈવ વસે; ગૃહ ધન્ય જહાં ગૃહિણી વિલસે!

શુભ શણગાર સજી  મરજાદે મલપતી ગૃહલક્ષ્મી  જાણે!
રૂપ જણાવા દે જગને કદિ ના એ આછા ભભકા માણે;
કંથ રીઝાવતી રસિક રસે; ગૃહ ધન્ય જહાં ગૃહિણી વિલસે!

જીવનના  રસ  મધુરા  ઝરતી,  બાલુડાંની  કલ્પલતા;
કુળ-આંબાની  મીઠી  કોયલ,  ટહુકા  કરતી  મનગમતા;
શાં  સહકારે ઉર વિકસે! ગૃહ ધન્ય જહાં ગૃહિણી વિલસે!

નમ્ર  વચન મુખ ભાવે ભીંજ્યું,  હૈડામાં  હુલ્લાસ વસ્યો;
ગુણિયલનો  સોહાગ  અનેરો  દીપે  કુળના  દીપક શો!
દર્શનથી દુઃખ દૂર ખસે!  ગૃહ ધન્ય જહાં ગૃહિણી વિલસે!

-ત્રિભુવનદાસ ગૌરીશંકર વ્યાસ
[પાછળ]     [ટોચ]