[પાછળ]
મુસાફિરને આજે

મુસાફિરને આજે દિશાઓ નડે છે, વિકલ્પો નડે છે, વિસામો નડે છે
ન હો જો કશું તો અભાવો નડે છે, મળે જો બધું તો સ્વભાવો નડે છે

લઈ એ ફરે છે હૃદયમાં દીવાલો ના ભૂલી શક્યો જે બનાવો નડે છે
નવા નેત્રથી એને જોવું છે જીવન ઊગી છે જે આંખે અમાસો નડે છે

તને તારું જીવન ફરી પાછું દેતાં હવે એને થોડા લગાવો નડે છે
મુસાફિરને આજે દિશાઓ નડે છે, વિકલ્પો નડે છે, વિસામો નડે છે
(૨૦૦૫)                               

-હિમાંશુ ભટ્ટ

[પાછળ]     [ટોચ]