[પાછળ]
અભિલાષ

તારા!  તારા! ત્હારા જેવી મીઠી મીઠી આંખ દે!
પંખી  મીઠા!  ત્હારા જેવી  ચેતનવંતી  પાંખ દે!

સાત સમંદર વીંધી જાઉં, હસતી આંખે જોતો જાઉં!
મધમાખી  તું તારા  જેવી મુજને  મીઠી ખંત દે!

કોયલ બહેની!  તારા જેવો મીઠો  મીઠો  કંઠ દે!
વિશ્વ તણો મધુકોશ ભરું, ચૌદ લોક ટહુકાર કરું!

સાગર ઊંડા તારા જેવો  ધીર ઘોર ઘૂઘવાટ દે!
વેગી  વાયુ,  તારા  જેવો  વેગીલો  સુસવાટ દે!

વિશ્વ ધ્રુજે, ઘૂઘવાટ કરું, સાગર શો હું જ્યાં ગરજુ!
આશા!  ચાલો બાને કહીએ રમકડાં તું આવા દે!

બહેની બહેની ત્યાર પછી તો જગનાં રાજા આપણ બે!
બાળક નાના હું ને બ્હેન તો ના કરત કશાનું વ્હેન!
(૨૪-૦૪-૧૯૨૮)
-ડૉ. કૃષ્ણલાલ શ્રીધરાણી
[પાછળ]     [ટોચ]