[પાછળ]
આજે સવારે બેઠી નિશાળ

આજે સવારે બેઠી નિશાળ,
પવન ઘૂંટાવે અક્ષર ઝાલી મધુમાલતીની ડાળ.

હારબંધ આ કબૂતર ગોખે
ગઈકાલનો આ પાઠ ઝરોખે;

સવારનો આ ચંદ્ર રાંકડો -
ધ્રૂજતે હાથે લખે આંકડો!

સૂર્યકિરણની દોરી રેખા
કોણ, કહોને, માંડે લેખાં?

આજ સવારે બેઠી નિશાળ,
પવન ઘૂંટાવે અક્ષર ઝાલી મધુમાલતીની ડાળ.
-સુરેશ હ. જોષી
[પાછળ]     [ટોચ]