[પાછળ]
અમથો અમથો ખુશ થાઉં છું

મેદાનો હરિયાળાં  નીરખી અમથો અમથો ખુશ થાઉં છું
લીલાંછમ અજવાળાં નીરખી અમથો અમથો ખુશ થાઉં છું

આંખોમાં  વૈશાખી સૂકું  શહેર  લઈને  રખડું  ત્યારે
રસ્તા પર ગરમાળા  નીરખી અમથો અમથો ખુશ થાઉં છું

અજમેરી પીળા બોર સમા આછું મીઠું  મ્હેંક્યા કરતા
આ દિવસો તડકાળાં નીરખી અમથો અમથો ખુશ થાઉં છું

રોજ જતા ને રોજ જશે પણ આજ અચાનક સાંજ ઢળી તો
ધણ જતાં ઘરઢાળાં નીરખી અમથો અમથો ખુશ થાઉં છું

એની તીણી ટોચ અડી જ્યાં નભને તારક-ટશિયા ફૂટ્યા
અંધારાં અણિયાળાં નીરખી અમથો અમથો ખુશ થાઉં છું

પૂનમ  રાતે સામે સામી ડાળ  ઉપરથી  મંડાતા  કંઈ-
ટહુકાના સરવાળા નીરખી  અમથો અમથો ખુશ થાઉં છું

શબ્દોનો આ કોષ લઈને  ખાલી બેઠો છું  ઉંબર પર
ભાષાની ભરમાળા નીરખી અમથો અમથો ખુશ થાઉં છું

-મનોજ ખંડેરિયા
[પાછળ]     [ટોચ]