[પાછળ]
હો મુબારક પ્રણય-મસ્તી યૌવન તને

હો મુબારક પ્રણય-મસ્તી યૌવન, તને, સૌ શિશુના તરંગોની સૃષ્ટિ બને;
જડ મંહી ચેતનાને નિહાળી જવા દૃષ્ટિ સૌની મસીહાની દૃષ્ટિ બને.

હર કળી ફૂલ, હર ફૂલમાં બાગ હો, બાગમાં રોજ તાજી બહારો રહે;
જેમ ઋતુ આવીને જાય પણ રણ મહીં તપ્ત રેતી તણો નિત પથારો રહે.

રાત થઈ જાય પાલવ કોઈ રૂપનો, ભાત રંગીન એની સિતારા બને;
આપવા મિલનનો કોલ પ્રિય પાત્રને, સૂર્ય ને ચંદ્ર નાજુક ઈશારા બને.
-હરીન્દ્ર દવે
[પાછળ]     [ટોચ]