[પાછળ]
માણસ જેવો માણસ છું

કોમળ છું,  કાંટાળો છું; માણસ જેવો માણસ છું.
પોચટ છું, પથરાળો છું; માણસ જેવો માણસ છું.

આકાશે અણથક ઊડવું, આ ધરતી પર તરફડવું;
ઘાયલ છું, પાંખાળો છું; માણસ જેવો માણસ છું.

આંખે અશ્રુની  ધારા,  હોઠે સ્મિતના ઝબકારા;
ખુલ્લો છું,  મર્માળો છું,  માણસ જેવો માણસ છું.

ધિક્કારું છું હું પળમાં, પ્રેમ કરું છું હું પળમાં,
આશિક છું, કજિયાળો છું; માણસ જેવો માણસ છું.

ચોમાસે પાણી પાણી;  ચૈત્રે લૂ  ઝરતી વાણી;
ભેજલ છું,  તડકાળો છું; માણસ જેવો માણસ છું.

શ્વાસોની મનભર માયા, મૃત્યુની નિશદિન છાયા;
ક્ષણક્ષણનો તરગાળો છું, માણસ જેવો માણસ છું.

-ભગવતીકુમાર શર્મા
[પાછળ]     [ટોચ]